Vinars 28 Otubar 2022, h 20:30

Canamus cum modulo

I discjants di Cividât dal Friûl
Ensemble Schola aquileiensis

A San Tomâs di Maian
Hospitâl di San Zuan


Cu la colaborazione dai Amîs dal Hospitâl

A Cividât dal Friûl, tal Museo Archelogjic Nazionâl, al è conservât un patrimoni musicâl storic straordenari tal so gjenar. Si trate di un grup di dodis polifoniis primitivis regjistradis in dîs codiçs difarents, che daûr dai studiôs a dan dongje un corpus di presi par cuantitât e tipologjie dai tocs, cualchidun ancje unic.
Dopo di un prin moment di innomine, mediant di une cunvigne internazionâl inmaneade a Cividât tal 1980 su la sburte di Gilberto Pressacco, a son vignudis fûr tal panorame musicâl dome incisions isoladis di sengui discjants, intune ufierte no organiche e dispès pôc filologjiche. La Schola aquileiensis, ative di plui di cuarante agns ta la riscuvierte e ta la difusion dal patrimoni musicâl dal Patriarcjât di Aquilee, dopo di un impuartant impegn di analisi, trascrizion e contestualizazion liturgjiche dai tocs, e à proponût par la prime volte, cu la publicazion di un CD cun librut di compagnament, l’esecuzion integrâl dai tocs dentri tal lôr contest liturgjic.

Program Avostanis 2022 _ XXXI