Sabide 08 Avrîl 2017, h 15:00

Pai trois di pre Toni

In ricuart di pre Toni Beline, a 10 agns da la muart

Cjaminade partint di Visepente fin ai Colonos

Par cure dal grup “amîs di pre Toni” di Visepente

Cun cheste “cjaminade” i tornarìn in silenzi pai trois di campagne che par agns pre Toni al veve fat a pît, scuasi ogni setemane e in dutis lis stagjons, intun dialic cu la nature e in companie cui siei pinsîrs. Intant dal percors si fasarà cualchi soste, cuant che si fasarà cualchi leture cu lis sôs riflessions, par finî li dal Templi vegjetâl. Achì o scoltarìn une regjistrazion da la sô vôs intant di un intervent sul teme da lis rogazions ch’al veve fat ai Colonos tal Doimil.

Program In File 2017
 • Vinars 03 Fevrâr 2017, h 20:30

  Laudato si’

  Cun Pierluigi Di Piazza e Franco Fabbro

 • Domenie 12 Fevrâr 2017, h 17:00

  Domani

  Film-documentari

 • Vinars 24 Fevrâr 2017, h 20:30

  Mission (im)pussibile

  Testemoneancis

 • Domenie 05 Març 2017, h 17:00

  Passâ al bosc

  Inaugurazion da la mostre di Manuela Sedmach

 • Sabide 08 Avrîl 2017, h 15:00

  Pai trois di pre Toni

  Event colaterâl - Cjaminade di riflession